Skip to content

Stiftelsen Steinhuset

Styret

Styret i stiftelsen Steinhuset består av følgende personer:

Leder:               Thore Desserud               vara: Morten Stige
Styremedlem:   Amund Bø                        vara: Erik Kühle-Hansen
Styremedlem:   Kari Møyner                     vara: Gro Steinsland
Styremedlem:   Reidun Helmen                vara: Anne-Marthe Skari
Styremedlem: 

Statutter

Stiftelsens navn

”Stiftelsen Steinhuset på Gran” er en stiftelse opprettet 22.10.1970.

Stiftelsens formål

Stiftelsens formål er å eie, bevare og forvalte og leie ut Steinhuset på Gran Prestegård som et kulturminne i overensstemmelse med Lov om kulturminner av 9. juni 1978, samt å opprettholde områdets kulturelle egenart og bevare Steinhusets opprinnelige karakter for kommende generasjoner.

Grunnkapital

Stiftelsens grunnkapital utgjør kr. 100.000,-.

Ledelse

Stiftelsens styre består av 5 medlemmer. Alle styremedlemmene skal ha personlige vararepresentanter.

Styrets medlemmer skal oppnevnes slik: Gran kommune -2, Hadeland Museumslag -1, og foreningen Steinhusets Venner -1. Prosten til Hadeland og Land er ved ønske medlem av stiftelsens styre.

Styrets medlemmer fungerer i 4 år, og kan gjenvelges. Styret konstituerer seg selv og holder møte når formannen eller et av styrets medlemmer forlanger det. Formannen innkaller til møte og leder forhandlingene. Det føres protokoll for styrets forhandlinger som undertegnes av styrerepresentantene.

Forvaltning

Styret leder driften av eiendommen, utarbeider regler for bruk av anlegget, tilrettelegger for utleie og tar seg av alle anliggender som vedrører dette.

Styret har ikke anledning til å behefte eiendommen med pengeheftelser med mindre Stiftelsestilsynet gir samtykke. Stiftelsen forpliktes ved underskrift av formannen og ett styremedlem.

Det utarbeides driftsbudsjett for hvert år, og det forutsettes at eventuelt driftsunderskudd blir dekket ved årlige avsetninger på Gran kommunes årlige driftsbudsjetter. De årlige utgifter til elektrisk oppvarming, lys og renhold forutsettes dekket av Gran kommune for så vidt angår Steinhuset og tilbygget med embetskontorene.

Det forutsettes opprettet avtale mellom Kirke- og undervisningsdepartementet og Gran kommune angående dekning av statens andel av de årlige driftsutgifter som vedrører embetskontorene med venterom, toalett og garderobe.