Skip to content

Tilbudsforespørsel for gjenskaping av Bildentekstilet

Bildentekstilet

Tilbudsforespørsel for gjenskaping av Bildentekstilet

 Oppdragsgiver

Stiftelsen Steinhuset org. nr. 991819096

Bakgrunn

Bildentekstilet var et ullbroderi på ullstoff fra 1100-tallet. Originalen er tapt, men det er bevart en akvarell av motivet. Antatt størrelse på tekstilet er 196 x 82 cm. Målet med oppdraget er å gjenskape en mest mulig kunstnerisk verdifull tolkning av Bildentekstilets motiv innenfor de rammene som gis av periodens stiluttrykk, materialer og teknikker. Prosjektet skal:

  • Gjenskape en kunstnerisk verdifull tolkning av det tapte Bildentekstilet.
  • Vitalisere historisk materialbruk og metoder i tekstilkunsten.
  • Gjennomføre en rekonstruksjonsprosess som gir læring til deltakere og lokalmiljø gjennom seminarer, blogg og annen formidling.

Ferdig gjenskapt tekstil skal henge i Steinhuset på Gran. Like viktig som det ferdige resultatet, er en åpen og inkluderende prosess. Et ambisiøst formidlingsprogram inngår derfor i oppdraget.

Detaljer om prosjektet finnes i: Bildentekstilet -Prosjektbeskrivelse broderi, datert 02.01.2019, som sendes interesserte tilbydere på forespørsel.

Oppdraget

Vi søker en eller flere personer som vil gjenskape Bildentekstilet. Ved siden av oversettelsen av akvarellen til tekstil og selve broderingen, inneholder oppdraget ansvar for å koordinere produksjon av bunnstoff og brodergarn, montering av det ferdige broderiet og utarbeidelse av sluttdokumentasjon. Det er foretatt forhåndssamtale med mulig produsent av bunnstoffet og interessenter med tanke på innfarging av brodergarnet. Knyttet til gjenskapingen av tekstilet er det bestemt at det skal utvikles og gjennomføres et omfattende formidlingsprogram som aktiverer publikum på Hadeland gjennom hele produksjonsprosessen. Utviklingen av dette skal skje i samarbeid med prosjektets styringsgruppe. Prosjektet innebærer at en vesentlig del av arbeidet må utføres på Hadeland.

Den/de som får oppdraget skal samarbeide med prosjektets samarbeidspartnere og rapportere til Stiftelsen Steinhuset ved styringsgruppen. Styringsgruppen og referansegruppen skal brukes som diskusjonspartnere underveis i prosessen med å gjenskape en håndverksmessig og stilriktig tolkning av motivene.Stiftelsen Steinhuset og de som utfører broderi vil ha de samme rettigheter til å benytte gjenskapningen og skape eventuelle spin-off produkter, og må holde hverandre orientert om slike tiltak.

Tilbudsforespørselen

Vi vil gjennomføre en to-trinns tilbudsrunde. En åpen første runde, og en andre runde hvor vi har valgt ut inntil tre tilbydere fra første runde.

 Første runde:

  • Konsept for arbeidet med tolkning av motivet og oversettelsen fra akvarell til tekstil, gjerne med skisser
  • Forslag til formidlingsprogram
  • Anslag på tidsbruken for de ulike operasjonene
  • Pristilbud for de ulike operasjonene og timepris for eventuelle tilleggsarbeider
  • Siden arbeidet ideelt skal foregå på Hadeland kan det ikke beregnes dekning av tid og kostnader til reise
  • CV og referanser

Pristilbud første runde:

 Prisskjema forespørsel

 

Andre runde:

Tilbudene fra runde en vil bli vurdert av prosjektets styringsgruppe, forsterket med kompetanse fra referansegruppen ved behov. Inntil tre tilbud går videre til runde to som inneholder et møte med styringsgruppen og gjennomføring av et broderiutkast av et av motivene fra akvarellen med utdelte materialer. Oppdragsgiver bestemmer motivet som skal utføres.

 Etter samtaler og drøfting av broderiutkastet åpnes det for forhandlinger om tidsforbruk og eventuelle endringer. Gitte timepriser i runde nummer en kan ikke justeres.

Deltakere i runde nummer to, som leverer broderiutkast, vil bli honorert med en fast sum på kr. 10.000,-, uavhengig om en får oppdraget eller ikke.

 Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å velge fritt blant tilbyderne, både i runde en og i runde to. Oppdragsgiver vil legge til grunn en samlet vurdering av pris, kvalitet og erfaring hos tilbyderne. Det vil ikke bli gitt noen begrunnelse for valg av tilbyder.

Etter avklarende møter med valgt tilbyder, vil det bli inngått en skriftlig avtale.

Godtgjøring kan utbetales i takt med utført arbeid.

 Fremdrift

Innlevering av tilbud for runde én:                                                          20. april

Innkalling av inntil tre tilbydere til samtaler og prøvebrodering:     mai

Innlevering revidert tilbud og prøvebroderi:                                          etter avtale

Avtale med en tilbyder:                                                                                august

 

Etter planen vil bunntekstil og naturfarget brodergarn bli ferdigstilt i løpet av 2019. Vi ber om tidspunkt for ønsket oppstart overføring/broderi og produksjonsperiode.

 Rapportering

Fremdriften skal rapporteres fortløpende til oppdragsgiver. Oppdragsgiver kan når som helst, under arbeidets gang, be om innsyn i det praktiske broderingsarbeidet. Hvis det er nødvendig med endringer, som medfører økte kostnader, skal dette avtales skriftlig mellom partene.

 Spørsmål

Spørsmål fra eventuelle tilbydere vil bli besvart med kopi til alle tilbyderne. Dette for at alle skal få lik informasjon innen fristen for levering.

 Bildentekstilet -Prosjektbeskrivelse broderi og et høyoppløst fotografi av akvarellen av tekstilet vil bli tilsendt ved henvendelse til e-postadressen under.

 

Materialet må sendes Stiftelsen Steinhuset innen 20. april 1919. Benytt: Morten.Stige@gmail.com

  

Gran, 06.01.2019

Stiftelsen Steinhuset

 

No comments yet

Leave a Reply

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS